Klimatklivet utökas och förlängs

Regeringen vill öka takten i klimatarbetet både nationellt och internationellt. För att ytterligare minska utsläppen av växthusgaser satsar regeringen i höstens budget på att utöka och förlänga det särskilda stödet för klimatinvesteringar, Klimatklivet.

– Intresset för Klimatklivet är väldigt stort, och det är viktigt att satsningen förlängs så att även projekt som tar längre tid att genomföra kan söka pengarna. Sverige ska vara ledande i omställningen till ett samhälle med mycket låga utsläpp av växthusgaser, säger klimatminister Isabella Lövin.

Klimatklivet är en av regeringens viktigaste klimatsatsningar. Den ger investeringsstöd till företag, kommuner, regioner och organisationer på totalt 1,9 miljarder kronor under åren 2015–2018. Sedan stödet infördes 2015 har det blivit mycket populärt. För att kunna genomföra ytterligare projekt stärker därför regeringen Klimatklivet med 100 miljoner kronor under 2017 och 2018. Satsningen förlängs också till år 2020. Det betyder att Klimatklivet tillförs totalt ytterligare 1,6 miljarder kronor.

– Klimatfrågan är vår tids största utmaning. Om vi ska lyckas måste alla vara med. Regeringen genomför nu de största klimat- och miljösatsningarna i modern tid i Sverige, säger Isabella Lövin.

Klimatklivet ska stärka lokalt och regionalt arbete. De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och framför allt minska växthusgasutsläppen. Klimatklivet bidrar till att nå Sveriges klimatmål, ställa om till en fossilfri fordonsflotta och förverkliga de klimat- och energistrategier som arbetats fram på lokal och regional nivå.

Hittills har 330 av totalt cirka 1 000 inkomna ansökningar fått stöd. De flesta handlar om att bygga laddpunkter för elfordon, konvertera från fossilt bränsle till förnybart eller utöka produktion av biogas. Stödet utgör i genomsnitt cirka 40 procent av den totala investeringskostnaden. Den årliga utsläppsminskningen från de beviljade projekten beräknas till 243 000 ton per år. Det motsvarar växthusgasutsläppen från 29 000 bensindrivna bilar som åker ett varv runt jorden.

Anslaget till Klimatklivet upphör den 31 december 2018 om inte riksdagen beslutar om förlängning. Det är en kort tid för ett investeringsstöd och flera typer av projekt som är effektiva för att minska utsläppen kommer inte kunna genomföras i större utsträckning om anslaget inte förlängs. Det gäller till exempel biogasproduktion, infrastruktur för fjärrvärme och att anlägga cykelbanor och annan infrastruktur för att stödja fossilfritt resande. Därför behöver satsningen förlängas.

För att åstadkomma de utsläppsminskningar som behövs på lång sikt är en omställning nödvändig i hela samhället. Kommunala och regionala klimat- och energistrategier är centralt men mer behöver göras.

Källa: Regeringskansliet