Klimatklivet – statligt stöd till klimatsatsningar


Under 2015 uppgick stödet till 125 miljoner kronor. Ytterligare 600 miljoner kronor per år kommer att delas ut för klimatinvesteringar för 2016, 2017 och 2018.

Satsningen Klimatklivet är en del av den statsbudget som riksdagen beslutat om för 2016. Naturvårdsverket ska i samverkan med andra centrala myndigheter och länsstyrelserna ge stöd till lokala och regionala klimatinvesteringar.Åtgärder som kan få stöd är konkreta klimatsatsningar är till exempel transporter, industrier, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi, exempelvis Biogasanläggningar och byte från fossil olja till biobränsle.

De investerade medlen ska ge största möjliga klimatnytta och det huvudsakliga syftet är att minska växthusgasutsläppen. Spridning av teknik, marknadsintroduktion och påverkan på andra miljökvalitetsmål, hälsa och sysselsättning är andra önskade effekter av stödet.

Ansökningsverktyget var öppet 29 augusti till 26 september. Beslut i början av december.
Nästa ansökningsomgång kommer att vara öppen 9 – 31 januari 2017. Beslut planeras till april 2017.
Naturvårdsverket planerar för ytterligare tre ansökningsperioder under 2017.
http://www.naturvardsverket.se/klimatklivet

Källa: Naturvårdsverket