Vi arbetar för att få svensk industri fossilfri

och för att få företag och industrier att byta ut sina gamla olje-, gas-, eller elpannor mot fastbränslepannor där det är pellets, flis eller i vissa fall egna restprodukter, som tillverkar den energi som behövs.

  • Se film

  • Content

  • Kalkyler

  • Referenser

Vad är bioenergi/fastbränsle?

Bioenergi är samlingsnamnet på förnybar energi. Den förnybara energin tar aldrig slut, den har inga farliga restprodukter eller föroreningar, den sliter inte på naturen eller bidrar till den globala uppvärmningen. Fastbränsle är en typ av bioenergi i fast form, som exempelvis pellets och flis.

Svensk pellets och flis är biobränsle från svensk skog och är en av våra största förnyelsebara resurser. Pellets och flis tillverkas av biprodukter från skogsindustrin - såg- och kutterspån, toppar och grenar. Inga träd fälls för att bli till pellets eller flis. Inget spill – allt tas tillvara. Svensk pellets är ett inhemskt bränsle som minskar beroendet från omvärlden.

Pellets i stället för olja har flera fördelar för företag och industrier. Pellets är en billig och förnybar energikälla som inte släpper ut någon koldioxid vid förbränning. Olja däremot är ett dyrt fossilt bränsle som släpper ut stora mängder växthusgaser vid förbränning och som påverkar miljö och klimat i stor utsträckning.

Läs mer >

Bioenergi ändrar industrins förutsättningar

Vi levererar kompletta pannlösningar
för varmvatten och ånga.

Vad är bioenergi/fastbränsle?

Energi som bidrar till att sänka energikostnaderna.

Energi som inte släpper ut växthusgaser.

Energi som ger företag möjlighet att utvecklas, investera i ny projekt och livskraft för framtiden.

Energi som är producerad av inhemskt bränsle och tar bort beroendet av bränsle från omvärlden.

Energi tillverkad av förnybart bränsle som företag och industrier använder för att värma upp sina lokaler eller för att tillverka sina produkter på ett miljösmart sätt.

Därför skall du satsa på en fastbränslepanna driven med pellets

Använder ditt företag fossila bränslen som olja, gas eller el för uppvärmning eller produktion/tillverkning idag? Då både betalar du för mycket för din energi och släpper ut för mycket koldioxid. Biobränsle, som t ex pellets, är en fossilfri och förnyelsebar energikälla som kostnadseffektivt och hållbart tar dig och ditt företag in i framtiden.

Att både spara pengar och sänka koldioxidutsläppen till nära noll är fullt möjligt med dagens teknik och ett måste för ett effektivt och hållbart företagande i framtiden. För att lyckas med omställningen till ett fossilfritt samhälle måste vi vara medvetna om att hållbarhet och lönsamhet inte är motståndare utan går hand i hand. Med en bioenergilösning tar du ett stort steg på vägen till en hållbar framtid.

Kontakta oss - Vi berättar gärna mer om hållbart företagande >

Allt fler inser vikten av att arbeta för en hållbar framtid och minskad användning av fossila bränslen. Som första land i världen har Norge beslutat att förbjuda fossila bränsle för uppvärmning fr o m år 2020 och Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål för att Sverige skall bli världens första fossilfria land med inga nettoutsläpp av växthusgaser senast år 2045. För att nå dit har bl a 22 svenska branscher tagit fram färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och fler är på gång. Har du råd att stå utanför detta?

Hur ser din fossilfria plan ut?

Har det inte hänt ännu, så kommer det snart att hända; Dina kunder kommer att begära att du uppfyller deras uppsatta miljökrav för ett fortsatt samarbete. Krav på att du inte använder fossila bränslen i allt från exempelvis uppvärmning och produktion/tillverkning till transporter.

Att byta till en förnyelsebar energikälla, som t ex pellets, är en vinst ur alla perspektiv; ekonomiskt, hållbarhetsmässigt, ur konkurrensperspektiv och inte minst ett minskat beroende av omvärldsfaktorer som du inte kan påverka.

Har du råd att inte vara fossilfri? Läs mer om för- och nackdelar.