Svensk industri måste drivas fossilfritt

Att återanvända och återvinna produkter, material och resurser är en del i processen för att minska industrins miljöpåverkan - d v s cirkulär ekonomi.

Vi är totalleverantörer och hjälper dig hela vägen till att bli fossilfri.

Restprodukter blir ny energi i en cirkulär ekonomi

En del i processen för att minska den skadliga påverkan på miljön från svensk industri är att återanvända och återvinna produkter, material och resurser. På så sätt kan vi behålla deras ekonomiska värde samtidigt som vi minskar uttaget av ny råvara och minskar avfall och restprodukter. För att lyckas måste vi bl a ha en smartare produktion och produktdesign. Vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Vi hjälper dig och ditt företag med en bioenergilösning för uppvärmning eller process. Hör av dig!

Linjär ekonomi

 • Råmaterial

 • Design

 • Tillverkning

 • Användning

 • Avfall

Cirkulär ekonomi

Hållbar design

Produkter utformas och designas för lång livslängd och återvinning.

Råmaterial

Giftfria och återvunna material används så långt det är möjligt.

Tillverkning

Produktion och tillverkning sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Fossila råvaror och fossil energi ersätts med förnybara råvaror och bioenergi.

Användning

Tydlig information till slutkund för att förenkla valet av hållbara produkter.

Insamling

Tillverkade produkter samlas in för återanvändning och återtillverkning.

Återvinning

Användning av restavfall och återvunna produkter för energi och återtillverkning sluter cirkeln och ekonomin har blivit cirkulär.

Från linjär till cirkulär ekonomi

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Den linjära ekonomin har en tydlig början och ett tydligt slut. I den cirkulära ekonomin är hållbarhet och återanvändning med redan från designstadiet.

Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga produkterna, utnyttjar vi i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går och fungerar. När sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt kretslopp helt enkelt.

Effektivare användning av resurser...

...bidrar till att nå klimatmålen. Med ökad efterfrågan behöver vi hantera våra resurser mer effektivt för att säkerställa framtida behov. Att övergå till en mer cirkulär ekonomi där värdet på produkter, material och resurser används effektivare och bibehålls så länge som möjligt, är ett viktigt verktyg för att nå både globala och svenska miljömål.

Ett sätt för att minska påverkan på miljön från svensk industri är att skapa sitt egna kretslopp. Att återvinna och återanvända det egna restavfallet effektiviserar och bidrar till sänkta kostnader, minskade utsläpp och minskar beroendet av andra. T ex så kan de egna restprodukterna bli till ny energi och återanvändas för värme eller process i en bioenergipanna - cirkulär ekonomi.

Ekonomisk och miljösmart med bioenergi

Med en bioenergipanna anpassad för dina restprodukter eller en pelletspanna (förnybar energi) är det möjligt att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och samtidigt minska kostnaderna. Ekonomiskt och miljösmart på samma gång.

Förnybar energi - en del av kretsloppet

Har företaget inga egna restprodukter bör du ändå se över vilken energikälla som används av flera skäl. Att använda förnybar energi i form av pellets är ett både miljömässigt och ekonomiskt ett mycket lönsamt alternativ jämfört med fossila bränslen. Ett steg till det egna kretsloppet.

Återanvänd dina restprodukter istället för att forsla bort dem

I den cirkulära ekonomin är fossilfri tillverkning och återvinning av restmaterial två mycket viktiga delar. Att ta vara på möjligheten att i sitt egna kretslopp återanvända restprodukter om och om igen för att skapa ny energi för tillverkning och uppvärmning är så gott som en förutsättning för framtiden.

Detsamma gäller om du i dagsläget är tvungen att forsla bort och betala för att bli av med spill från produktion och samtidigt köpa in t ex fossil energi i form av olja för uppvärmning.

Kan du använda dina restprodukter till ny energi?  ›

Lastbil med gul hytt från sidan

Möts lastbilarna i grinden? 

Ett alternativ kan vara att sälja restprodukterna vidare till t ex ett fjärrvärmeverk för att finansiera inköp av pellets.

Vi tar fram en energilösning utifrån dina egna restprodukter

Vi tar reda på följande utifrån ditt restavfall:

 • Vi gör en analys av restprodukt. Hur mycket energi finns i restprodukten. Innehåller den några gifter, t ex lim- och färgrester
 • Vilket energiinnehåll har restprodukten, kan hela behovet ersättas av restavfallet
 • Vilket energiinnehåll måste produceras
 • Vilka utsläppskrav måste uppfyllas (direktiv gäller GMT EMT)
 • Vilken typ av utrustning krävs för önskad/bästa effekt
 • Vi presenterar en nyckelfärdig bioenergilösning

 

Utifrån analysen tar vi fram en pannlösning som uppfyller kraven på energimängd, direktiven för rökgasutsläpp och inte minst driftsäkerhet. En analys av restprodukten och modern teknik är förutsättningarna för att ta fram en effektiv fossilfri energilösning för dina behov.

Hur kan en ny panna bidra till cirkulär ekonomi?

Idag finns fastbränslepannor som kan producera ny energi av restprodukter från den egna tillverkningen. Energi som kan användas till uppvärmning och tillverkning. Istället för att betala för att bli av med restprodukter finns här möjligheten att dels göra en ekonomisk besparing, dels återanvända resterna och skapa ett modernt kretslopp - cirkulär ekonomi.

Kontakt >

 

 

Cirkulär ekonomi kan göra ditt företag oberoende

Genom att använda restprodukter från företagets egen tillverkning blir företaget mindre beroende av yttre omständigheter som du inte själv kan råda över, t ex leveranser, oljepriser m m. För ökat oberoende rekommenderar vi våra kunder att låta befintlig panna finnas kvar och användas som back up.

Använd eget restavfall >

Fossilfri energi bidrar till cirkulär ekonomi

Har du inte möjlighet att återanvända restprodukter för att skapa ny energi i din egna verksamhet är bränsle från fossilfria råvaror en både hållbar och ekonomisk lösning för en lönsam framtid.

Bioenergi, som t ex pellets, minskar utsläppen av växthusgaser till nära noll och sänker kostnaderna med ca 60-70%. En mycket lönsam affär för företag och industrier.

Steg för steg till bioenergi >

 • Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser

Hur ställer vi om till cirkulär ekonomi?

För att ställa om till en cirkulär ekonomi behöver vi förändra hur vi konsumerar och hur vi återvinner. Vi behöver:

Minska konsumtionen av nya saker.
Återanvända mer.
Designa produkter och förpackningar smartare.
Återvinna mer material.
Utnyttja energin i det som inte kan återvinnas och som därför måste förbrännas.

Det här är cirkulär ekonomi

Generationsmålet

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

(Riksdagens definition av generationsmålet.)