Tillverka din egen energi

Ge ditt företag en hållbar och stabil framtid. Tillverka din egen energi, skapa ditt egna kretslopp och bli självförsörjande. Vi hjälper ditt företag.

Låt restprodukterna bli din nya energikälla

Återvinning och återanvändande av eget restavfall sänker kostnader, minskar utsläpp av växthusgaser och beroendet av externa leverantörer. Från egna restprodukter och spill kan du skapa din egen energi.

En del i processen för att minska den skadliga påverkan på miljön från svensk industri är att återanvända och återvinna produkter, material och resurser. På så sätt kan vi behålla deras ekonomiska värde samtidigt som vi minskar uttaget av ny råvara och minskar avfall och restprodukter. För att lyckas måste vi bl a ha en smartare produktion och produktdesign. Vi måste gå från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Vi hjälper dig och ditt företag med en bioenergilösning för uppvärmning eller process. Hör av dig!

MILJÖSMART

Det är inte särskilt miljösmart att fylla en lastbil med spill från produktionen för att möta en tankbil med olja i grinden.

Lastbil med restavfall
Lastbil Fossilt bränsle

Möts lastbilarna i grinden? 

Ett alternativ kan vara att sälja restprodukterna vidare till t ex ett fjärrvärmeverk för att finansiera inköp av pellets.

Betalar du för att bli av med spillet från din produktion?

Är du tvungen att forsla bort och betala för att bli av med spill från produktion och samtidigt köpa in t ex fossil olja för uppvärmning.

Att återvinna och återanvända spillet från tillverkningen för att skapa ny energi till ny produktion bidrar till företagets egna kretslopp. Det minskar utsläppen av växthusgaser och sänker energikostnaderna och minskar beroendet från omvärlden - Cirkulär ekonomi.

Vi hjälper dig att bli ett företag för framtiden

Vi tar fram en energilösning utifrån dina egna restprodukter

Vi tar reda på följande utifrån ditt restavfall:

  • Vi gör en analys av restprodukt. Hur mycket energi finns i restprodukten. Innehåller den några gifter, t ex lim- och färgrester
  • Vilket energiinnehåll har restprodukten, kan hela behovet ersättas av restavfallet
  • Vilket energiinnehåll måste produceras
  • Vilka utsläppskrav måste uppfyllas (direktiv gäller GMT EMT)
  • Vilken typ av utrustning krävs för önskad/bästa effekt
  • Vi presenterar en nyckelfärdig bioenergilösning

Vi presenterar en nyckelfärdig bioenergilösning

Vi presenterar en nyckelfärdig bioenergilösning

Utifrån analysen tar vi fram en pannlösning som uppfyller kraven på energimängd, direktiven för rökgasutsläpp och inte minst driftsäkerhet. En analys av restprodukten och modern teknik är förutsättningarna för att ta fram en så effektiv och driftsäker lösning som möjligt.

Vi har hjälpt företag av olika storlek och från olika branscher att konvertera till bioenergi. Tillsammans har företagen sänkt sina energikostnader med många, många miljoner och samtidigt minskat sin påverkan på miljön. Att skifta från  fossila bränslen till biobränsle bidrar till att öka svenska företags och industriers möjligheter att driva sin verksamhet ekonomiskt och hållbart in i framtiden.

Effektivare användning av resurser

Det är nödvändigt att vi sänker koldioxidutsläppen och minskar utsläppen av växthusgaser i svensk industri. Med ökad efterfrågan behöver vi hantera våra resurser mer effektivt för att säkerställa framtida behov och för att nå både globala och svenska miljömål.

Alla verksamheter och branscher måste göra vad de kan för att hjälpa till att vända de negativa effekterna på miljön.

Hållbar design

Produkter utformas och designas för lång livslängd och återvinning.

Råmaterial

Giftfria och återvunna material används så långt det är möjligt.

Tillverkning

Produktion och tillverkning sker med minsta möjliga miljöpåverkan. Fossila råvaror och fossil energi ersätts med förnybara råvaror och bioenergi.

Användning

Tydlig information till slutkund för att förenkla valet av hållbara produkter.

Insamling

Tillverkade produkter samlas in för återanvändning och återtillverkning.

Återvinning

Användning av restavfall och återvunna produkter för energi och återtillverkning sluter cirkeln och ekonomin har blivit cirkulär.

Vad är cirkulär ekonomi

Enkelt uttryckt kan man säga att en cirkulär ekonomi är motsatsen till den traditionella, linjära ekonomin som vi har idag. Den linjära ekonomin har en tydlig början och ett tydligt slut. I den cirkulära ekonomin är hållbarhet och återanvändning med redan från designstadiet.

 

Istället för att tillverka, köpa, använda och sedan slänga produkterna, utnyttjar vi i en cirkulär ekonomi allt som tillverkats så länge det går och fungerar. När sakerna är förbrukade återanvänds och återvinns så mycket som möjligt om och om igen – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Ett modernt kretslopp helt enkelt.

Fördelar med att använda eget restavfall

   Minskade kostnader för energi

   Minskade utsläpp av växthusgaser

   Minskade kostnader för bortforsling av restavfall

   Minskat beroende av externa leverantörer och marknader

   Ökad konkurrenskraft tack vare miljöprofil

Gråaktigt bräda med hyvelspån
Fotbollspojkar i Sverigetröjor

Generationsmålet

"Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser."

(Riksdagens definition av generationsmålet.)

Återanvänd dina restprodukter istället för att forsla bort dem

Ekonomisk och miljösmart med bioenergi

Med en bioenergipanna anpassad för dina restprodukter eller en pelletspanna (förnybar energi) är det möjligt att bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och samtidigt minska kostnaderna. Ekonomiskt och miljösmart på samma gång.

Förnybar energi - en del av kretsloppet

Har företaget inga egna restprodukter bör du ändå se över vilken energikälla som används av flera skäl. Att använda förnybar energi i form av pellets är ett både miljömässigt och ekonomiskt ett mycket lönsamt alternativ jämfört med fossila bränslen. Ett steg till det egna kretsloppet.