Minimalt underhåll med panna för bioenergi

Moderna pelletspannor är driftsäkra och kräver minimalt med underhåll. Men precis som bilen vill den ses över med jämna mellanrum.

Drift, underhåll och service av bioenergianläggning

När  den nya biobränslepannan är på plats skall pannan fungera och inte kräva allt för mycket tillsyn och underhåll. Pannorna vi levererar har hög driftsäkerhet och är framtagna för minimal skötsel.

Regelbundet underhåll håller pannan i trim

Bästa förutsättningar för att ha en väl fungerande anläggning är att följa anvisningarna för drift och underhåll som gäller för den nya bioenergianläggningen. Daglig tillsyn, vilket motsvarar ca 30 min per vecka, i kombination med serviceavtal är vad som krävs för att hålla biobränslepannan i trim.

Pannorna är helautomatiska och sköter både tändning, bränslematning och askutmatning helt på egen hand, vilket inte alla pannor gör. Jämfört med många enklare alternativ på marknaden kräver anläggningen väldigt liten arbetsinsats.

Bioenergipannan kan anslutas till internet där du t ex kan övervaka och korrigera olika värden.

Serviceavtal

Vi rekommenderar att du tecknar ett serviceavtal för regelbundet systemunderhåll. Det innebär att kvalificerade tekniker går igenom pannan, kontrollerar och vid behov byter slitdelar samtidigt som man testar systemets funktion och prestanda. På så sätt säkerställs en lång livslängd och risken för driftstörningar minimeras.

Askhantering och sotning

Alla bioenergipannor pannor är försedda med automatisk askutmatning. Antingen till asklåda eller askcontainer. Askan från träeldning är alkalisk och kan användas som gödning på den egna fastigheten eller återföras till skogen för att motverkar försurning.

Sotning genomförs ca 1 gång per år av behörig sotare. Skorstenen som installeras som standard sotas underifrån, vilket är säkrare och går snabbare.

Krav på certifierad pannoperatör

*OBS! FRAMFLYTTAT DATUM TILL 2022

FÖR KATEGORI 1 OCH 2

Arbetsmiljöverket har nu beslutat att retroaktivt skjuta fram ikraftträdandet av kravet på certifiering för pannoperatörer i två år. Kravet på certifiering för operatörer av pannor i kategori 1 och 2 börjar därför gälla 1 december 2022.

Det betyder att samma datum, 1 december 2022, gäller för samtliga kategorier - Kategori 1, 2,  3 och 4.

 

Läs mer om de nya beslutet >

2017 kom nya regler för kontroll och användning av trycksatta anordningar/anläggningar (AFS 2017:3), pannor i klass A och B. Reglerna gäller för såväl bioenergianläggningar som för fossila anläggningar drivna med olja eller naturgas.

Övergångsregler gjorde att vissa typer av pannor och anläggningar fick dispens i 3 år och andra i 5 år från 2017.

3 år har gått sedan 2017 och nu träder de nya reglerna i kraft för de pannor som kategoriseras som 1 och 2.

De nya reglerna för kategori 3 och 4 träder i kraft i december 2022.

Serviceman i gul hjälm
  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser