Tillsammans skapar vi en fossilfri industri

Vi skräddarsyr din pannanläggning, driven med förnybar energi, för att minska din påverkan på miljö och klimat i framtiden.

Är du redo att bli en miljökämpe?

Miljösmart energi med bränsle från skogen

Att fortsätta använda olja eller gas är inte hållbart i framtiden. Det är både dyrt och släpper ut alldeles för mycket växthusgaser som påverkar vår miljö och vårt klimat.

Pellets - miljösmart och förnybart bränsle

Biobränsle, som exempelvis pellets och flis, ingår i naturens kretslopp och är en s k förnyelsebar energikälla. Till skillnad från fossila bränslen, som t ex olja och gas bidrar inte eldning av pellets till växthuseffekten. För tillverkning av pellets används restprodukter från skogen d v s sågspån, grenar och toppar. Pellets är ett inhemskt och förnybart bränsle.

 

97% minskade CO2-utsläpp med pellets

Att byta från olja eller naturgas till pellets ger en besparing i CO2-utsläpp på ca 97% . De 3 återstående procenten upp till 100% är utsläpp i samband med tillverkning och transporter - om transporten sker med diesel- eller bensindriven lastbil.

Stoftpartiklar som blir vid förbränning regleras enligt MCP-direktivet. Alla våra anläggningar över 1 MW är utrustade med både cyklon och elektrostatfilter.

 

Förnybart bränsle i pannor för både varmvatten och ånga

Pannanläggningar med energi från biobränsle, t ex pellets, finns för både produktion av varmvatten och ånga och går att anpassa till de flesta fastigheter och verksamheter. Lösningar för förnybar energi är ett måste för en fortsatt hållbar utveckling av företag och industri.

Hur mycket koldioxid släpps ut vid eldning av olja?

När 100 m³ olja eldas går 287 ton koldioxid ut i atmosfären. Det är motsvarar 34 varv runt jorden i en modern dieselbil.

Kostnader och CO2-utsläpp med olika bränslen

Så här mycket kostar det

öre/kWh

Pellets
0 öre
El
0 öre
Naturgas
0 öre
Olja (Eo1)
0 öre

Uppskattade priser September 2022

Så här mycket CO2 släpps ut

gram/kWh

Pellets
0 g
El
0 g
Naturgas
0 g
Olja (Eo1)
0 g

Sveriges miljömål ställer miljökrav på industrin

Riksdagen har satt upp 16 miljömål för att Sverige skall vara det första fossilfria landet år 2045. För att nå dit har både enskilda företag och hela branscher satt upp egna miljömål. Det ställer krav på dig som leverantörer och samarbetspartners att uppfylla dessa miljökrav.

Läs mer om miljöarbetet >

Gör du inte det är risken stor att ditt företag blir bortvalt i en konkurrenssituation. I dagsläget  (juni-22) har 22 branscher lämnat in sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft och fler är på väg.

Läs mer om färdplaner >

 

Blad mätare
Knallgult rapsfält och klarblå himmel

Miljömål för hållbar utveckling

Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 16 globala mål för en bättre värld. Det är en handlingsplan för en hållbar framtid för människor och för vår jord.

Sveriges miljömål beskriver vilka utmaningar som finns på den nationella nivån när det gäller just miljömässig hållbarhet. Ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett antal viktiga etappmål. Sveriges miljömål är del i ett större system bestående av många olika aktörer som gemensamt arbetar för att nå målen. Sveriges Miljömål fungerar som vägledning för hela samhällets miljöarbete, såväl myndigheters, länsstyrelsers, kommuners som näringslivets och andra aktörers. Ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett antal viktiga etappmål. Läs mer >

Karolinerskolan 640x640px

Branschvisa färdplaner för ökad konkurrenskraft

Idag, maj 2022, har 22 olika branscher tagit fram färdplaner inom ramen för Fossilfritt Sverige för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala.

Läs mer >

 

Tallbarr 640x640px

Svensk pellets minskar beroendet från osäkra marknader

Pellets och flis produceras av restprodukter från svenska skogar i Sverige. Ofta tillverkas pelletsen lokalt och transporterna är korta. Med ett fossilfritt bränsle från en inhemsk marknad undviker du att behöva bekymra dig om t ex förändringar i olje- och gasproducerande länder.

 

Fossilt, fossilfritt och förnybart bränsle
Vad är det?

Vad är fossilfri energi?

Fossilfri energi betyder att energin som används inte kommer från fossila bränslen. Till fossila bränslen räknas kol, olja och gas.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi kommer från källor som ständigt förnyas och som inte tar slut. Förnybar energi är t e x sol, vind, vatten och biobränsle. Den största biobränsleresursen är trädbränslen som finns i våra skogar. 90 % av allt biobränsle som används i Sverige kommer ursprungligen från svenska skogar och tillverkas av restprodukter från skogsindustrin. Inga träd avverkas för att tillverka t ex pellets eller flis.

Biobränsle

Biobränsle som t ex pellets är klimatneutralt vilket innebär att när det eldas släpper det inte ifrån sig mer koldioxid än vad trädet tagit upp under sin livstid. Hade trädet fått stå kvar i skogen skulle det inbundna kolet släppts ut när trädet dör och förmultnar. I Sverige planteras ca 3 st nya träd för varje träd som avverkas i skogsbruket.

Genom att använda pellets som bränsle tas den inbundna energin i trädet tillgodo innan kolet släpps ut. För pelletstillverkning avverkas ingen skog istället används biprodukter som t ex såg- och kutterspån, grenar och toppar som skogsindustrin inte kan använda till annat.

Bioenergi största energislaget

I dag är bioenergi är det energislag vi använder mest i Sverige, 32%. Följt av olja, vatten- och kärnkraft. De senaste årens trend med ökad användning av biobränsle visar att förnyelsebar energi är framtiden.

Vi är en bit på väg till ett fossilfritt Sverige.

 

Vad är fossil energi?

Att något är fossilt betyder att det är ändligt och att det tar mycket lång tid för återbildning. Olja, kol och gas är exempel på fossilt bränsle.

När fossila bränslen förbränns släpps växthusgaser som koldioxid ut i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Vi människor förbrukar de fossila ämnena mycket snabbare än det tar för planeten att skapa nya. Det är inte en hållbar framtid och användandet av fossila bränslen måste och är på väg bort.

Dags att ta steget bort från fossilt bränsle

Att minska utsläppen av koldioxid till noll och samtidig sänka kostnaderna med upp till 70% låter nästan för bra för att vara sant.

Men det är det inte. Det är fullt möjligt.

Användandet av förnybart biobränsle innebär inte bara stora besparingar när det kommer till kostnaden för energi. De företag som tänker miljövänligt och driver sin verksamhet på ett hållbart sätt har ekonomiska fördelar samtidigt som man

  • stimulerar utvecklingen av gröna arbetstillfällen,
  • stärker sin miljöprofil
  • och blir en attraktiv samarbetspartner.
Klimatklivet logo

Ansökningstider 2023

Nästa ansökningsomgång 18 - 29 september 2023

Läs mer