VI HJÄLPER MILJÖN MÅ BÄTTRE

Med förnybar energi från pellets och flis minskar vi tillsammans koldioxidutsläppen och påverkan på miljön.

Klimatklivet är öppet för ansökningar

24 september - 23 oktober

  • Se film

  • Mer info

  • Besparingskalkyl

  • Referenser

Förnybar energi för miljöns skull

Biobränsle, som exempelvis pellets och flis, är en ren naturprodukt och ingår i naturens kretslopp, en s k förnyelsebar energikälla. Till skillnad från fossila bränslen, som t ex olja och gas bidrar den inte till växthuseffekten. Pellets är ett inhemskt och förnybart bränsle som inte belastar atmosfären och miljön. Att använda biobränsle, t ex pellets, istället för fossilt bränsle, t ex olja, är möjligt i de flesta fastigheter och verksamheter.

Sveriges miljömål

Riksdagen har satt upp 16 miljömål för att Sverige skall vara det första fossilfria landet år 2045. För att nå dit har både enskilda företag och hela branscher satt upp egna miljömål. Det ställer krav på leverantörer och samarbetspartners och den som inte uppfyller miljökraven riskerar att bli bortvald. I dagsläget har 11 branscher lämnat in sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft.

Klimatklivet är regeringens och Naturvårdsverkets investeringsstöd för åtgärder som minskar koldioxidutsläppen. Här kan bl a företag som vill konvertera till förnybar energi ansöka om pengar till sin investering.

Vad är fossilt bränsle?

Att något är fossilt betyder att det är ändligt och att det tar mycket lång tid för återbildning. I Sverige är olja och kol de vanligast använda fossila bränslesorterna. När fossila bränslen förbränns släpps växthusgaser som koldioxid ut i atmosfären, vilket bidrar till den globala uppvärmningen. Vi människor förbrukar de fossila ämnena mycket snabbare än det tar för planeten att skapa nya. Det är inte en hållbar framtid och användandet av fossila bränslen är på väg bort.

Vad är förnybar energi?

Förnybar energi är bränsle som framställs av levande organismer. Den största biobränsleresursen är trädbränslen som finns i våra skogar. 90 % av allt biobränsle som används i Sverige kommer ursprungligen från svenska skogar. De senaste årens trend med ökad användning av biobränsle visar att förnyelsebar energi är framtiden.

 

Tallbarrskvist

Hur mycket koldioxid släpps ut vid eldning av olja?

När 100 m³ olja eldas går 287 ton koldioxid ut i atmosfären.

Det är motsvarar 34 varv runt jorden i en modern dieselbil.

Pellets

Pellets är klimatneutralt vilket innebär att när det eldas släpper det inte ifrån sig mer koldioxid än vad trädet tagit upp under sin livstid. Hade trädet fått stå kvar i skogen skulle det inbundna kolet släppts ut när trädet dör och förmultnar. I Sverige planteras ca 3 st nya träd för varje träd som avverkas. Genom eldning med pellets tas den inbundna energin i trädet tillgodo innan kolet släpps ut. För pelletstillverkning avverkas ingen skog istället används biprodukter som t ex grenar och toppar som skogsindustrin inte kan använda till annat. Ytterligare ett plus är att askan från träeldning dessutom är alkalisk och motverkar försurning när den återförs till skogen.

Bioenergi största energislaget

Bioenergi är det energislag vi använder mest i Sverige, 32%. Följt av olja, vatten- och kärnkraft.

Stärk företagets miljöprofil

Att minska utsläppen av koldioxid till noll och samtidig sänka kostnaderna med upp till 70% låter nästan för bra för att vara sant. Men det är det inte. Det är fullt möjligt. Pelletsanvändning innebär inte bara stora besparingar. De företag som tänker miljövänligt och driver sin verksamhet på ett hållbart sätt har ekonomiska fördelar samtidigt som man stimulerar utvecklingen av gröna arbetstillfällen, stärker sin miljöprofil och blir en attraktiv samarbetspartner.

 

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag.

Mer om bioenergi

Varför bioenergi

Sänkt driftkostnad och minskad miljöpåverkan.

Miljö

Minskade växthusutsläpp med byte från fossilt bränsle till biobränsle.

Besparing & Ekonomi

Gör besparingskalkylen och se hur mycket du kan sänka driftkostnaderna.

Steg för steg mot bioenergi

Enkelt  att konvertera till en bioenergi-anläggning.

Fördelar & Nackdelar

Ta reda på fördelar och nackdelar med att konvertera till bioenergi.

Installation & Drift

Biobränslepanna i pannrum eller i fristående panncentral.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text