Kan du ställa dig utanför en hållbar framtid?

Vi ger dig tre stora fördelar med att konvertera till biobränsle och förnybar energi - ekonomi, miljö och ökad konkurrenskraft.

Fördelar och nackdelar med bioenergi för industrin

De mest framträdande fördelarna med att konvertera från fossila bränslen till förnyelsebar energi - bioenergi - är den stora kostnadsbesparingen och de minskade koldioxidutsläppen. Ditt företaget sparar mellan 60 och 70% av energikostnaden för uppvärmning och tillverkning från dag ett och sänker drastiskt utsläppen av växthusgaser till nära noll.

De minskade koldioxidutsläppen bidrar till att uppnå riksdagens mål om ett fossilfritt Sverige år 2045 samtidigt som ditt företagets miljöprofil förstärks och bidrar till företagets ökade konkurrenskraft. Med bioenergi skapas förutsättningar för ett hållbart Sverige och en framtid för ditt företag.

Stå inte bredvid och se på - tillsammans bygger vi en hållbar framtid.

Vad är fördelarna med biobränsle?

 • Bioenergi i form av pellets kostar bara en tredjedel jämfört med olja.

 • Bioenergi tar bort företagets troligen enskilt största koldioxidutsläpp

 • Bioenergi gör företaget till en mer attraktiv samarbetspartner.

 • Bioenergianläggningen behöver bara underhåll några timmar per månad.

 • Liten påverkan från omvärldshändelser med inhemskt bränsle.

Vilka är nackdelarna med fossilt bränsle?

 • Fossilt bränsle, som t ex olja, är cirka tre gånger så dyrt som pellets.

 • Fossila bränslen står för 75% av alla växthusgasutsläpp som värmer upp vår planet.

 • Användning av fossila bränslen kan leda till uteblivna affärer då miljökraven från kunder ökar. 

 • Farliga oljetransporter som går genom tätbebyggda områden är en konsekvens.

 • I händerna på marknader som styrs av omvärldshändelser, t ex oljeproduktionen.

Biobränslets främsta fördelar

Besparing

En stor del av industrin använder fortfarande olja eller gas för uppvärmning och för industriella processer. Det är anmärkningsvärt inte minst med tanke på att koldioxidsubventionen för tillverkande företag togs bort den 1 januari 2018. Jämfört med t ex olja är priset på bioenergi endast en tredjedel av kostnaden, vilket medför rejält sänkta energikostnader för företaget. En besparing på mellan 60-70% är vanlig.

Återbetalningstid

Förbrukar ditt företag 100-150 m³ per år är återbetalningstiden för en investering i en biobränslelösning mellan tre och fem år, vilket är överraskande för de flesta. Investeringen är inte större än att den ryms inom ramen för driftbudgeten. Ditt företaget kan också vara berättigat till investeringsstöd från Klimatklivet.

Ekonomi

De rejält sänkta drift- och bränslekostnader bidrar till att ge företaget ökat utrymme för andra viktiga och nödvändiga investeringar. Vi erbjuder även finansieringslösningar.

Gör besparingskalkylen och se hur mycket ditt företag kan spara.

Miljö

I och med ett byte till bioenergi plockar företaget i ett slag bort anledningen till sitt troligen enskilt största koldioxidutsläpp. Med minskade koldioxidutsläpp blir företaget automatiskt en mer attraktiv leverantör på marknaden. En allt viktigare aspekt, eftersom allt fler företag – oavsett storlek - ställer hårda krav på sina leverantörer att ha en helt fossilfri produktion. Företag som använder fossila bränslen i sin produktion behöver med andra ord tänka om, och det snart.

Biobränsle

Biobränsle är baserad på förnybara råvaror och förbränningen i sig ger inget koldioxidtillskott till atmosfären. Att elda med biobränslen är möjligt i de flesta fastigheter, både stora och mindre. Biobränsle, som pellets, är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp.  Pellets ger obetydlig belastning på miljön – det är inhemskt, förnybart och ofta lokalproducerat. Till skillnad från fossila bränslen bidrar pellets inte till växthuseffekten.

De koldioxidutsläpp som kan härröras till pelletstillverkning kommer från tillverkning och transport.

Finns det några nackdelar med biobränsle

Vid eldning av pellets bildas en viss mängd aska som måste tas om hand regelbundet. Askan går utmärkt att använda som gödning på er egen fastighet eller så bör den återföras till skogen för att förhindra försurning. Våra bioenergipannor är försedda med automatisk askutmatning som trans­porterar askan från pannan till en uppsamlingsbehål­lare.

Pelletspannor kräver regelbundet underhåll för att behålla sin kapacitet samt und­vika onödiga driftsavbrott och störningar. Vi erbjuder serviceavtal som säkerställer driften och gör er anläggning optimal, både ekonomiskt och funktionsmässigt.

Läs mer om drift, underhåll och service.

 • Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser