FÖRDELAR OCH NACKDELAR

Energi från förnybar en energikälla som pellets ger stora ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Klimatklivet är öppet för ansökningar

24 september - 23 oktober

 • Se film

 • Mer info

 • Besparingskalkyl

 • Referenser

Fördelar och nackdelar med bioenergi

De mest framträdande fördelarna med bioenergi är den stora besparingen företaget gör när det gäller kostnaden för uppvärmning eller tillverkning och de drastiskt minskade utsläppen av växthusgaser. De minskade koldioxidutsläppen bidrar till att uppnå riksdagens mål om ett fossilfritt Sverige år 2045 samtidigt som en konvertering kan förstärka företagets miljöprofil och konkurrenskraft på marknaden. Var med och bygg ett hållbart Sverige genom att konvertera till biobränsle.

Kontakta oss för rådgivning eller lösningsförslag

Vad är fördelarna med biobränsle?

 • Bioenergi i form av pellets kostar bara en tredjedel jämfört med olja.

 • Bioenergi tar bort företagets troligen enskilt största koldioxidutsläpp

 • Bioenergi gör företaget till en mer attraktiv samarbetspartner.

 • Bioenergianläggningen behöver bara underhåll några timmar per månad.

Vilka är nackdelarna med fossilt bränsle?

 • Fossilt bränsle, som t ex olja, är cirka tre gånger så dyrt som pellets.

 • Fossila bränslen står för 75% av alla växthusgasutsläpp som värmer upp vår planet.

 • Användning av fossila bränslen kan leda till uteblivna affärer då miljökraven från kunder ökar. 

 • Farliga oljetransporter som går genom tätbebyggda områden är en konsekvens.

Biobränslets främsta fördelar

Ekonomi

En stor del av industrin använder fortfarande olja eller gas för uppvärmning och för industriella processer. Det är anmärkningsvärt inte minst med tanke på att koldioxidsubventionen för tillverkande företag togs bort den 1 januari 2018. Jämfört med t ex olja är priset på bioenergi endast en tredjedel av kostnaden, vilket medför rejält sänkta energikostnader för företaget.

Förbrukar ditt företag 100-150 m³ per år är återbetalningstiden för en investering i en biobränslelösning mellan tre och fem år, vilket är överraskande för de flesta. Investeringen är inte större än att den ryms inom ramen för driftbudgeten. Ditt företaget kan också vara berättigat till investeringsstöd från Klimatklivet.

De rejält sänkta drift- och bränslekostnader bidrar till att ge företaget ökat utrymme för andra viktiga och nödvändiga investeringar.

Gör besparingskalkylen och se hur mycket ditt företag kan spara

 

Miljö

I och med ett byte till biobränsle plockar företaget i ett slag bort anledningen till sitt troligen enskilt största koldioxidutsläpp. Med minskade koldioxidutsläpp blir företaget automatiskt en mer attraktiv leverantör på marknaden. En allt viktigare aspekt, eftersom allt fler företag – oavsett storlek - ställer hårda krav på sina leverantörer att ha en helt fossilfri produktion. Företag som använder fossila bränslen i sin produktion behöver med andra ord tänka om, och det snart.

Bioenergi är baserad på förnybara råvaror och eldningen ger inget koldioxidtillskott till atmosfären. Att elda med biobränslen är möjligt i de flesta fastigheter, både stora och mindre. Biobränsle, som pellets, är en ren naturprodukt som ingår i naturens kretslopp.  Pellets ger obetydlig belastning på miljön – det är inhemskt, förnybart och ofta lokalproducerat. Till skillnad från fossila bränslen bidrar pellets inte till växthuseffekten.  Läs mer om miljöfördelar.

Finns det några nackdelar med biobränsle

Vid eldning av pellets bildas en viss mängd aska som måste tas om hand regelbundet. Askan går utmärkt att använda som gödning på er egen fastighet eller så bör den återföras till skogen för att förhindra försurning. Våra bioenergipannor är försedda med automatisk askutmatning som trans­porterar askan från pannan till en uppsamlingsbehål­lare.

Pelletspannor kräver regelbundet underhåll för att behålla sin kapacitet samt und­vika onödiga driftsavbrott och störningar. Vi erbjuder serviceavtal som säkerställer driften och gör er anläggning optimal, både ekonomiskt och funktionsmässigt. Läs mer om drift och underhåll.

Mer om bioenergi

Varför bioenergi

Sänkt driftkostnad och minskad miljöpåverkan.

Miljö

Minskade växthusutsläpp med byte från fossilt bränsle till biobränsle.

Besparing & Ekonomi

Gör besparingskalkylen och se hur mycket du kan sänka driftkostnaderna.

Steg för steg mot bioenergi

Enkelt  att konvertera till en bioenergi-anläggning.

Fördelar & Nackdelar

Ta reda på fördelar och nackdelar med att konvertera till bioenergi.

Installation & Drift

Biobränslepanna i pannrum eller i fristående panncentral.

Vi hjälper dig med

Projektering

Vi genomför behovsanalys, effektberäkning och projektledning.

Installation & Driftsättning

Vi tar totalansvar och leder projektet från start till mål.

Service & Underhåll

Driftsäkra din anläggning. Vi erbjuder service- och underhållsavtal.

Finansiering

Vi erbjuder finansieringslösningar.

Referenser

Möt våra kunders erfarenheter och hör deras berättelser.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och funderingar.

GREEN-LEAF-text